Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif

Introduction to Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif

In the realm of Oromo culture, the essence of life and emotion finds its eloquent voice through Walaloo Jaalalaa Jaalallee Ofiif. Delve into the enchanting world of this poetic tradition by immersing yourself in five captivating pieces that encapsulate the beauty, passion, and profound storytelling prowess of this revered Ethiopian art form. Each verse is a treasure trove, offering a glimpse into the vibrant tapestry of Oromo heritage, beckoning readers to unravel its lyrical mystique and discover the timeless allure embedded within these remarkable compositions.

Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif Number 1

image 10 Best Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif 2024

Si waliin guddadhee
Guutummaa onneekooGuutummaa
Suma qofaaf laadhee
Hundan si caalchisa

Namaan sin qixxeessu
Si ilaalee hin quufu Ijaaf sin sassata
Yaa giiftii jaalalaa
Kanaaf kabajamta

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame

Siin ilaaleen arga
JIRUUKOO fulduraa
Fagaachuu hin danda’u
Adeemee an sirraa

Sagaleekoo baasee
Sumaanan weeddisa
Akkam jirta shaggee
Kuullee mataan leensaa

Ka’umsikoo si’i
Galmikoos naaf
Suma _Sumaafan jiraadha
Yoomuu hanga dhumaa(2)

Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif Number 2

Oduu namaa fuudhee
Si miidhuun koo jarjaree
Onnee kee madeessuun koo
Xurree jibbaa sararee….

Galma jaalala keenyaa
Loltuu jibbaatiin cabsee
Osoo Ati naaf boossuu
Jibba sirratti Labsee

Dhugaaf Onneen kee dhiige
Naan beeka cubbuu koo
Dogoggoren si miidhe
Dhiifama Lubbuu koo

Siif gorri na dhaana
Natti buusee
Cabbii Gocha koo darbeetu
Natti kaase gaabbii

Siif gaabbii-nna dhaana
Natti kaasee dhakaa
Yaaddon jaalala kee
Na waakkateem Nagaa

Waan meega dabarsinee
Arginee mi’aa jiruu
Har’ammoo As geenyee
Wal gannaa ree tiruu?

Araara keen kajeela
Farda jaalalaan dhufee
Dhiifama naaf godhi
Jilba keettan kufee…

Na keessa naannofta
Dhuunfattee miira koo
Dhiifama naaf godhi
Wal’aani miira koo….

Mataa qabee na oofa
Harkisee haanni kee
Bifa koo bareedduu
Quncise yaanni kee

Ammannaa kee sana
Dharraate dhanni koo…
Foolii kankee malee

Ni qorra manni koo

Duruu na Ammattee
Sobdee na raffistaa
Har’a maal dhageettee..
Qophaa na raffistaa ?

Kalessa na sukkuumta
Na Hammaitee bobbaatti
Naaf na’i Lubbuu koo
Nan Ambisiin kophaatti

Jaalalatti qoosuun
Daangaa darbe qubni koo
Amma dabareen kootii
Akkas ta’e dhumni koo !

image 11 1 Best Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif 2024

Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif Number 3

Asham jaalallee koo
Fayyaa nagaa jirtaa?
Looyi looyi kootu

Maaf garaa na hirtaa?
Anoo suman yaadaa
Halkan gadi ciisee

Ati kan koo jedheen
kan biraa nan dhiisee
An eda galgalaa
Waantokkon abjadhee

Sifaana nan deemaa
Salgii siqabadhee
Kun hooda rabbiitii

Ani waan dagadhee
Barataa ta.uu koo
Ergasiin yaadadhee.

Hawwiikoof bakka jirtutti
Abbaa manaa kee biqoorraa
Hamma dhuftee nabira
Geessutti dubayirra

Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif Number 4

image 12 Best Walaloo jaalalaa jaalallee ofiif 2024

koo ol kaasee
Ishee malee jechuun
Sagal deddeebisee

Kadhaan koos hin hafne
Deebii argateera
Gola onneesaatti Galchee cufateera
Bagan si argadhe Bagan si qabadhe

Si waliin jiraachuun Anaaf abjuu kooti
Ati anaaf giiftii Animmoo siif Mootii
Baga kan koo taate
Namummaan koo guute

As we conclude this exploration into the enchanting realm of Walaloo Jaalalaa Jaalallee Ofiif, we find ourselves embraced by the timeless allure of Oromo culture’s poetic treasure. These five mesmerizing pieces stand as testament to the enduring power of storytelling, carrying within them the heartbeats of a rich heritage.

Through the lyrical verses and vivid imagery woven into the fabric of this revered Ethiopian art form, we’ve glimpsed the essence of life, love, and human experience. Each word echoes the resilience, passion, and profound depth of the Oromo people, inviting us to immerse ourselves in a tradition that transcends boundaries and speaks a universal language of emotion.

As we step away from these verses, may their resonance linger—a reminder of the beauty that thrives within cultural expressions and the wisdom they carry. Let us cherish, honor, and preserve these narratives, ensuring that the echoes of Walaloo Jaalalaa Jaalallee Ofiif continue to captivate hearts and inspire generations yet to come.

Chek our category of Walaloo Jaalalaa Jaalallee Ofiif here

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame