oduu guyyaa har’aa

oduu guyyaa har’aa : UNICEF waggoota hedduudhaaf Itiyoophiyaa keessatti

oduu guyyaa har’aa 1 :”Tattaaffii Biyyoolessaa mirga misooma daa’immanii fi dubartootaa mirkaneessuuf taasifamu deeggarsa kennuudhaan ejensichi irra caalaa deeggarsa barbaachisaa ta’e kan kennu Dursa arest mootummaan Itiyoophiyaa barnootaa fi fayyaa dabalatee Misooma Hawaasummaa irratti xiyyeeffachuun adda baasee gaaffii fi deebii addaa taasise keessatti with an UNICEF country representative in Ethiopia abakar campus akka jedhanitti,

ejensiin daa’immanii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii michoota misoomaa mootummaa biyya keessaa fi idil-addunyaa waliin ta’uun sagantaalee misoomaa biyyattii keessatti gama Barnoota Fayyaa Nyaataa fi qulqullina naannootiin dameewwan walqabatan birookeessaa hojjetamaa jiran deeggaruuf tattaaffii walitti fufiinsa qabu taasisaa jira sagantaaleen keenya itti fufa waan qabnu kalaquuf yaalla akkasumas ispoortii irratti caalaatti hojjechuuf yaalla dhaabbilee

dargaggoota akka skater SKS which we on found around around the countries nuti hojiiwwan uh galii maddisiisan keessatti baay’ee caalaatti hirmaachuu barbaanna akka nutis Hiyyummaa hir’isuuf gumaacha goona sababni isaas hiyyummaan miira sanaan haqa dhabuu hawaasaa keessaa isa guddaa akka ta’e waan beeknuuf kanaaf kunniin wantoota haaraa ta’us sagantaalee aadaa keenyaa ni qabaanna akkasumas sagantaalee haaraa sana itti dabaluudhaan akkasuma akka qabaannu abdii qabna qabeenya

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame

bara 2023 um keessatti hojjenne caalaa hojjechuu UNICEF michoota misoomaa fi arjoomtoota adda addaa waliin ta’uun sagantaalee misoomaa hojiirra oolaa jiraniif deeggarsa teeknikaa murteessaa ta’e kan biroos gaaffii hawaas-dinagdee ummataa keessumaa daa’immanii fi dubartoota Itiyoophiyaa keessa jiran akka bakka bu’aan biyyaatti UNICEF deeggartoota misoomaa itti fufiinsaan

cimsuun qaqqabummaa barnootaa cimsuuf tumsa mootummaa Hawaasa Idil-addunyaa michoota fi dhaabbilee miti mootummaa waliin ta’uun bakka bu’aan biyyattii karoora UNICEF waggoota dhufan keessatti deeggartoota misoomaa Itiyoophiyaa keessatti cimsuuf qabate waliin mirkaneesse guddina waggoota darban caalaa ta’uu isaati.”

oduu guyyaa har’aa: KENYAN DELEGATION IN ADDIS

oduu guyyaa har’aa 2: “Networkiin C40 tuuta magaalota gurguddoo addunyaa jijjiirama qilleensaa ittisuuf waadaa galan yoo ta’u, guddinaa fi dinagdee isaaniis haala naannoo fi nageenya hawaasaa kabajuun kan deeggaru yoo ta’u, kana keessatti magaalota gurguddoo addunyaa of keessaa qaba

regard Arisa city has made successful stes biqiltoota miliyoonaan lakkaa’aman dhaabuun karaa initiative Legacy magariisaa akkasumas karaa sagantaa nyaachisa Mana Barumsaa Magaalaa Guutuu Bu’aa ba’ii bakka bu’oota kana ilaalcha keessa galchuun hojii kanaaf beekamtii addunyaa guutuu badhaafamuun isaa yaadatamuu qaba Adis Ababa

miseensi Naayiroobii fi Adis Ababa miseensi bakka bu’aa Ibraahim Moon Kaawuntii Olaanaa Naannoo Nyaataa fi Qonnaa akka qoodu fi guddisuuf Sagantaan nyaata mana barumsaa dhuguma bu’aa barnootaa galmee barattootaa irratti dhiibbaa akka qabu dubbateera. Safartuu madaqfamuu qilleensaa hir’isuu magaalaan beeksisa hojjechaa jirti fi maal hojiirra oolchuu akka dandeenyu ilaaluu mana keessattis gammachuudha barachaa jirra uh ofumaa sagantaa nyaata mana barumsaa

akka waan Kabajamoo keenya bulchaan magaalaa Naayiroobii kaawuntii akkasumas qabu ta’uu isaati started back home inni dhugumatti kitchens 10 hojjeteera kunis gara 250,000 uh barattoota mana barumsaa kan mana barumsaa deeman nyaachisuu ta’a uh guyyaatti nyaata isaaniif kennuu nyaata madaalawaa nyaata akkasumas nutis baay’ee gammadneerra ofumaa sagantaa nyaata mana barumsaa irraa mana barumsaa nuti amma irraa dhufne bakka Barattoonnis nyaata mana

barumsichaa irraa argachaa jiranii fi beekamaadha marii barsiisaa fi nama itti gaafatamaa sagantaa nyaata mana barumsaa wajjin taasifne irraa akka ta’e uh dhibbeentaa bifa barattootaatiin kan hojjetame ta’uu isaati galmeen mana barumsichaa ol ka’uuf uh akkas ol ka’ee bakka bu’aan biraa Maalaawii Yohaannis gama isaatiin sagantaaleen adda addaa Bulchiinsa magaalichaan

geggeeffaman gaarii akka ta’anii fi Keeniyaatti fakkeesfamuuf kan malu ta’uu dubbataniiru Waa’ee sagantaa nyaata mana barumsaa kanaa waan baay’ee baradheera uh by uh the the the government of Adis saaba and um it’s impacting very well in the schools I have learned that uh nyaata bilisaan ciree fi laaqanaaf ni kennitu akkasumas yuunifoormii ni kennitu akkasumas barattoota mana barumsaatiif meeshaalee barnootaa ni kennitu akkasumas dhiibbaa gaarii irratti geessisaa jira

galmeen egeree Dhaloota kanaa that is a the pupils in the schools Ani akkan baradheetti sagantaa nyaataa hawaasa uh kan saaxilamoo ta’an dubartoota daa’immanii fi maanguddoota nyaata gahaa uh isaaniif argachuuf haala hin qabne akka jirus baradheera daily subsistence kun sagantaa gaarii dha uh to akka mootummaatti uh back in the city of Nairobi we try to replicate and Implement

Jenga muchu gorsaan Magaalaa C40 Keeniyaa keessatti bakka bu’aan isaa gama akka bulchiinsa balfa carban miidhagsuu irratti barumsa qabatamaa akka barate dubbateera fi misooma magariisaa akkasumas sagantaalee nyaata mana barumsaa karaa sagantaa kanaatiin nu gammachiise as Addis uh nuti waan baay’ee baranneerra hojiiwwan adda addaa uh across Waste Management uh this of course the school and Community feeding programs uh as well as bareedina magaalaa fi misooma magariisaa fi karaa kanaan tarkaanfiin uh haala qilleensaa jireenya jijjiiruu danda’u argineerra uh asitti argineerra barbaachisummaa tarkaanfii magaalonni fudhachaa jiran keessattuu

tarkaanfiiwwan Addis fudhachaa jirtu dhiibbaa akka qaban mirkaneessuu dhaloota kana qofa irratti osoo hin taane dhiibbaa dhalootaa akkuma beeknu jijjiiramni qilleensaa magaalota keenyaaf balaa guddaadha uh fi Addis dhuguma akkamitti tarkaanfii qilleensaa fayyadamnee jireenya namootaa jijjiiruu akka dandeenyu irratti dursaa jira uh so we’re it’s a pleasure to be kunoo waan baay’ee

baranneerra abdiin jirus tumsa itti fufiinsa qabu kanaan Adis Ababa fi Nairobi gidduutti barumsa fi muuxannoo gaarii fudhannee daawwannaa ofiisaa guyyoota sadii isaanii keessatti Naayiroobii keessatti Hojiirra oolchuu dandeenya jilli Keeniyaa C40 qaba daawwate kanneen biroo hedduu irratti sirna Bulchiinsa Bulchiinsa Balfa goggogaa hojiiwwan jalqabbii misooma magariisaa fi sagantaalee nyaata hawaasaa fi manneen barnootaa magaalattii keessatti.”

oduu guyyaa har’aa : Prosperity

oduu guyyaa har’aa 3: “Muuziqaa qophiilee Idil-addunyaa fi biyya keessaa adda addaa Adiisaa fi biyyoota biroo keessatti gaggeeffaman kan Itoophiyaa fi handhuurri Adiisaa dhangalaasanii milkaa’ina stor argamsiisuu fi carraaqqiin taasifamaa jiru Badhaadhina Itoophiyaa galmaan ga’uuf cop8 taateewwan gurguddoo Itoophiyaan itti qooddatte keessaa isa tokko muuxannoo jijjiirama qilleensaa ittisuu fi dinagdee magariisaa ijaaruu Muuziqaa konveenshiniin bu’uuraa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii bara 20mootaa jijjiirama qilleensaa C 28 Yunaayitid Arab Emireetitti gaggeeffamaa jira Dubaay irratti Ekspoo itoophiyaa muuxannoowwan GAC ishee paaviiloonii ishee

irratti ari’ee hoggantoota Dhaabbilee adda addaatiin daawwatamee fi dhaabbileen haasaa konfiraansii kanarratti taasisaniin muummichi ministeeraa ABI ahed waamicha dhiyeessan irratti tarkaanfii waloo Global action for the Steed up climate agenda and time family dep relief plans to help the most affected by climate change excellencies heads of state and government oduu guyyaa har’aa distinguished participants ladies and gentlemen Ani biyya ummanni %70 itti fayyadamu irraa dhufee halkan wanti na dammaqsu akkamitti addunyaa fooyya’aa Dhaloota

dhufuuf jiraachuu danda’a jijjiiramni qilleensaa dhimma siyaasaa addunyaa erga ta’ee waggoota kurnan sadii ol ta’eera waliigalteewwan fudhataman ajandaa haala qilleensaa gama siyaasaa fi dinagdee hawaasummaa misooma itti fufiinsa qabuu waliin walitti makuu irratti tarkaanfii gaarii fudhanneerra garuu madaalliin gocha keenyaa istookii addunyaa Tech jalatti akka agarsiisutti Target digrii 1.5 irraa fagaannee jirra kunis warra baay’ee miidhaman irratti dhiibbaa guddaa qaba biyyoota osoo activism barbaachisaa ta’ee tarkaanfiin waan bu’aa nuuf argamsiisudha milkaa’inni

kan madaalamuu danda’u tarkaanfii nuti fudhannu qofaan osoo hin taane murtoo nuti Akka Walitti Gallu as Yunaayitid Arab Emirates biyya gammoojjii gara Samii magariisaatti jijjiiruun beekamtii argatte jalatti hoggansa hooggansaa fi mul’ata boqonnaa kan hin qabne Sheek Z bin Sulxaan Al Pirezidaantiin poolisii 28 tarkaanfii qilleensaa olaantummaaf kutannoo cimaa qabaachuu isaaf harka nan galateeffadha kabajamtoota Afriikaan jijjiirama qilleensaa qolachuu keessatti Michuu cimaa waan taateef magariisa guddachuuf carraaqqii gochaa jirra ardii keessattis ta’e akka

addunyaatti haa ta’u malee dhiibbaa haala qilleensaaf saaxilamuu keenya guddaa ta’us gumaacha gogiinsa irra deddeebi’ee hin mul’anne lolaa cimsee fi kasaaraan beeyladaa rifannaa qilleensaa hedduu waggoota darban keessa lubbuu fi jireenya ummata keenyaa waggoota darban keessa miidhaa geessisan keessaa muraasa Itoophiyaaf lola pilaaneetii keenya eeguu fi fayyisuu lola guddinaa fi badhaadhinaaf taasifamudha kan naaf hayyamu Furmaata Homegrown muraasa gara gadi lakkifamuu hir’isuu fi dandamachuu ijaaruutti

oduu guyyaa har’aa hojiirra oolchaa turre jalqaba the Ethiopian green Legacy initiative a powerful natural-based solution launched in 2019 over the waggoota 5 darban guutuu biyyattiitti warshaalee biqiltuu kuma 130 hundeessinee waggaatti namoonni miliyoonaan lakkaa’aman dhaabbii biqiltuu fi bulchiinsa biqiltuu sidling irratti socho’u jalqabbii keenya magariisa Legacy qormaata naannoo fi hawaas-dinagdee dhiibbaa uumuuf deebii of eeggannoo qabu bakka bu’a gadi lakkifamuu kaarboonii hir’isuu heddummina lubbu qabeeyyii keenya kunuunsa carraa hojii uumuu fi

dameewwan akka turizimii Inishiyeetiiviin kun biqiltuu biliyoona 32.5 dhaabuun milkaa’ina ajaa’ibaa argateera jechuu kootti nan boona Galmi keenya bara 2026tti biliyoona 15 gahuuf yeroo xumuramu ini initiative pirojektii bosona guddicha addunyaa irratti ta’a dhiibbaan jalqabbii keenya daangaa darbee akka biyyoota ollaa keenya waliin sillaasee qooddachaa jirra daran Afrikaa keessatti gahee kataaliitikii taphachuu danda’a akkasumas jalqabbii jiran kan akka jalqabbii lafa bosona Afrikaa deebisanii dhaabuu fi boba’aa magariisa guddaa lammaffaa ta’uun tarkaanfii keenya sirna Nyaata

Keenya Jijjiiruu irratti nuti amanna akka qilleensa heddummina lubbu qabeeyyii bishaan namootaa fi sirni nyaataa walitti dhufeenya cimaa qabaachuun midhaan gogiinsa dandamatu adda addaa dhaabuu fi teeknooloojii haala qilleensaa ismaartii jallisii irratti hundaa’e fayyadamuudhaan sagantaa oomishaa biyya keenyaa irratti hin malle kan biyyoolessaa keenyaan waggaa tokko keessatti hektaara miliyoona 6 oomishnu Itiyoophiyaan Afrikaa keessatti omishtuu qamadii

guddicha taasisuun kun qaba hirkattummaa oduu guyyaa har’aa qamadii galtee waggoota kurnan darban irraa nu boqochiisee biyya qamadii al-ergii nu godhe akka qaama jalqabbii Legacy magariisaa ta’een misooma midhaan bara baraa fi Hidda bal’inaan babal’isnee jirra kana malees dameelee adda addaa PR dhiibbaa jijjiirama qilleensaa fi qonna soorataaf miira qabu guddifneerra

nuti dhiyeessii qamadii biyya keenyaa guddisuutti jiran Beeylada aannaniifi damma karaa sagantaa yat tat Loosely translated as a bounty of the basket nuti jalqabbii magaalaa qabna kan nuti eco-friendly fi qabeenya qusatu jajjabeessinu Dhimmoota magariisa fi qonnaa.”

Follow for more oduu guyyaa har’aa in our Categorie oduu guyyaa har’aa

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame