Afaan Oromoo Islaamaa Zikrii yeroo Duaaii

Zikrii Afaan Oromoo wuduu booda godhamuZikrii wuduu booda godhamu

Dhugaan gabbaramaan Rabbii tokkicha hiriyaa hin qabne malee akka hin jirre ragaan baha. Muhammadis gabrichaafi ergamaa Isaa ta’uu ragaan baha. Yaa Rabbi warra tawbachuu baay’isuufi qulqulleeffannaa baay’isuu irraa nu taasisi. Yaa Rabbi faaruu keetii waliinin si qulqulleessa. Si malee dhugaan gabbaramaan hin jiru. Araaraman sirra barbaada. TawbadheeAfaan Oromoo Islamaas gara keettin deebi’a.

zikri Best Zikrii Afaan Oromoo Zikrii 2024

Afaan Oromoo Zikrii yeroo Duaaii manaa bahan jedhamu

Maqaa Rabbiitiin. Rabbirratti hirkadhe. Tooftaafi humni Rabbiin biraa malee hin argamu. Yaa Rabbi ani jallachuu yookiin jallifamuu, mucucaachuu yookiin mucuceeffamuu, miidhuu yookiin miidhamuu, wallaalumaan nama miidhuu yookiin miidhamuu irraa sittin maganfadha. Maqaa Rabbiitiin seennee maqaa Rabbiitiin baane. Rabbii keenya irrattis hirkanneerra. Ergasii salaamtaa jedha.

pexels kamaji ogino 5094107 Best Zikrii Afaan Oromoo Zikrii 2024

Zikrii Afaan Oromoo Du aa ii yeroo masjida deemanuu

Yaa Rabbi qalbii kiyya keessa ifaa godhi. Arraba koo keessas ifaa, dhageettii koo keessas ifaa, agartuu koo keessas ifaa, gubbaa kiyyas ifaa, jala kootis ifaa, mirga koo irraanis ifaa, bitaa kiyya irraanis ifaa, fuuldura kootis ifaa, duuba kiyyaanis ifaa, lubbuu koo keessas ifaa taasisi. Ifaa guddaa naaf godhi. Ifaa naaf guddisi. Ifaa naaf godhi. Ifaa na godhi. Yaa Rabbi ifaa naaf kenni.

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame

Hidda kiyya keessas ifaa taasisi. Foon kiyya keessas ifaa taasisi. Dhiiga kiyya keessas ifaa taasisi. Rifeensa kiyya keessas ifaa taasisi. Qaama kiyya keessas ifaa taasisi. Yaa Rabbi qabrii kiyya keessatti ifaa naaf taasisi lafee kiyya keessas ifaa taasisi. ifaa naaf dabali; ifaa naaf dabali ifaa naaf dabali Ifaa irratti ifaa naaf kenni.

—Pngtree—muslim father and son going 6221243 Best Zikrii Afaan Oromoo Zikrii 2024

Zikrii Afaan Oromoo yeroo azaanaa godhamu

Fakkii waan mu’azzinni jedhuu jedha. Garuu hayya alassalaafi hayya alal falaah irratti qofa tooftaafi humni Rabbiin biraa malee hin argamu jedha. Ni jedha: anis akka dhugaan gabbaramaan Rabbii tokkicha hiriyaa hin qabne malee hin jirreefi muhammadis gabricha Rabbiifi ergamaa Isaa ta uu ragaan baha. Allaahn gabbaramaa keenya ta uu, Muhammad ergamaa ta uufi Islaamni amantii kiyya ta uu jaaladheera.

Kan inni kana jedhu yeroo mu’azzinni shahaadaa lamaan jedhee xumure. Booda haala kanaan azaana jawaabee xumuree Nabiyyii irratti salawaata buusa. Yaa Rabbii waamicha guutuu kanaafi salaata dhaabamaartuu Muhammadiif wasiilaafi kabajaa kenne. Sadarkaa kabajamaa isaaf waadaa seente irrattis isa kaasi. Ati waadaa hin faallessitu waan ta eef. Azaanaafi iqaamaa jidduu du’aa’ii godha. Du’aa’iin yeroo kanaa hin didamu waan ta’eef.

adan Best Zikrii Afaan Oromoo Zikrii 2024

Zikrii Afaan Oromoo Du aa ii salaanni ittiin banamu

Yaa Rabbi! Akka jidduu bahaafi lixaa wal irraa fageessite jidduu kootiifi jidduu dilii kootii wal irraa fageessi (cubbuu irraa na fageessi). Yaa Rabbi Akka uffanni adiin xurii irraa qulqullaahutti anas dilii koo irraa na qulqulleessi. Yaa Rabbi! dilii koo irraa cabbii, bishaaniifi cabbiidhaan na dhiqi. Yaa Rabbi faaruu keetii wajjinin si qulqulleessa; maqaan kee bu’aan isaa baay’ate, ulfinni keetis olta’e, si malee dhugaan gabbaramaan biraa hin jiru.

Rabbiin guddate guddina ol aanaa (x3). Faaruun kan Rabbiiti; faaruun baay’een (x3). Ganamaafi galgala qulqullina isaan malun Isa qulqulleessa.” Kana hundaa si’a sadii jedha. Achiin “shayxaana irraa Rabbittin maganfadha: boona isaa irraa, walaloo isaafi isa inni nama kuffisu irraa. Yaa Rabbi faaruun kan keeti ati ifsaa samii, dachiifi warra isaan keessa jiraniiti. Ammas faaruun kan keeti ati jiraachisaa samii, dachiifi warra isaan keessa jiraniiti.

Ammas faaruun kan keeti ati Gooftaa samii, dachiifi warra isaan keessa jiraniiti. Ammas faaruun kan keeti mootummaan samii, dachiifi warra isaan keessa jiranii keeti. Ati mootii samiifi dachiiti faaruun keeti. Ammas faaruun keeti. Ati dhugaadha. Baallamni keetis dhugaadha. Jechi keetis dhugaadha. Qunnamtiin keetis dhugaadha. Jannannis dhugaadha. Ibiddis dhugaadha. Nabiyyoonnis dhugaadha. Muhammadis dhugaadha. Qiyaamaanis dhugaadha. Yaa Rabbi siif ajajameera. Sirratti hirkadheeras. Sittis amane. Gara keettis deebi’e. Maqaa keetiin falme. Murtiis gara keetti barbaade. Waan ani dabarse, waan ani booda aanses, waan ani iccitii godheefi mullises naaf araarami. Ati dura buufta booda aansitas waan ta’eef. Dhugaan gabbaramaan si malee hin jiru. Ati gooftaa kootii dhugaan gabbaramaan si malee hin jiru.

salat Best Zikrii Afaan Oromoo Zikrii 2024

Zikrii Afaan Oromoo Du aa ii rukuu aa

Rabbiin kiyya guddaan qulqullaa’e. Yaa Rabbi faaruu keetii waliinin si qulqulleessa. Yaa Rabbi naaf araarami. Rabbiin shariika irraa qulqulleeffamaa, hanqina irraa qulqulleeffamaa, Rabbii Jibriiliifi maleykotaati. Yaa Rabbi siif rukuu’a godhe; sittis amane. Siif ajajameeras. Dhageettiin, agartuun, dhukti, lafeen, hiddiifi wanti miilli kiyya ittiin dhaabbate siif xinnaateera. Rabbiin abbaan humnaa, mootummaa, guddinaafi ol ta’iinsaa qulqullaa’e.

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame