Afaan Oromoo Zikrii DALDALA BU’AA QABU

Afaan Oromoo Zikrii Rabbiin ilma namaa uumama biraa irra caalchisuun ni’imaa haasa’uutiin isa qananiise. Meeshaa sanaaf oolus arraba taasise. Kun egaa ni’imaa kheeyri fi sharriifis itti fayyadamamu. Nama kheeyriif itti fayyadame, gammachuu duniyaati fi jannata keessattis mana ol aanaa ta’e isa geessa. Nama sharriif itti fayyadame, mana lamaanuu keessatti badii daangaa hin qabneef isa saaxila. Erga qur’aana qara’uutii irra caalan wanti ilmi namaa yeroo isaaf oolchuu qabuu zikrii Rabbiiti.

Afaaan Oromo Sadarkaa Zikrii:

pexels rahmi aksoz 7902981 1 Best Afaan Oromoo Zikrii Sadarkaa Faaydaa 2024

Afaan Oromoo Zikrii Kana ilaalchisee hadiisota heddutu jira. Kana keessaa Kana ilaalchisee hadiisota heddutu jira. Kana keessaa hadiisni nabiyyii kan akkana jedhu keessatti argama: “Dhaga’aa! Irra caalaa dalagaa keessanii, isa gooftaa keessan biratti isin qulqulleessu, kan sadarkaa keessan ol kaasu, kan meetaa fi warqee sadaqachuu isiniif caalu, kan diina keessan dura dhaabbattanii morma isaanii dhahuu fi mormi keessan dhahamuu isiniif caalu isinii himuu? Jennaan‘Eeyye’ jedhaniin. ‘Zikrii Rabbiiti’ jedhan.

” (Tirmiizii) Nabiyyiin akkana jedhu: “Fakkeenyi namticha Gooftaa ofii yaadatuu fi inni Gooftaa ufii hin yaadannee fakkeenya nama jiruu fi nama du’eeti.” (Bukhaari fi Muslim) Rabbis hadiisal-qudsii keessatti akkana jedha: “Ani bakka gabrichi kiyyaitti na yaadun jira; yerooinni na yaadatus isa waliinan jira. Yoo lubbuu ofii keessatti (kophaa isaa) na yaadate, anis kophuman isa yaadadha. Yoo tuuta keessatti na yaadate, anis tuuta isaan sana caalu keessattin isa yaadadha. Yooinni taakkuu natti dhihaate, ani dhundhuman itti dhihaadha.

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame

” (Bukhaarii) Nabiyyiin akkana jedhu: “Tokkochoomsitoonni dabraniiru isaan jennaan ‘yaa ergamaa Rabbii tokkochoomsitoonni eenyu? jedhaniin. Isaanis ‘dhiirotaa fi dubartoota baay’inaan Rabbiin faarsani’ jedhan.” (Muslim) Nabiyyiin ammas sahaabaa tokkoof yeroo dhaaman akkana jedhu: “Arrabni kee zikrii Rabbiitin jiidhuu irraa hin dhabamin” (Tirmiizii) Hadiisonni dhimma kanaan wal qabatan kan biraas jiru.

Afaan Oromo Dachaa Ta’uu Mindaa:

Afaan Oromoo Zikrii

Afaan Oromoo Zikrii Mindaan hojii gaarii hundi akkuma mindaan qur’aanaa dachaa taatu dachaa ta’a. Kunis waa lama irratti hundaa’eti:

1)Akkaataa iimaana fi qulqullina onnee keessa jiruutin, akkasumas jaalala Rabbiif qabnuu fi wantoota kanaan wal qabataniin yoo ta’u;

2)Tafakkura onneen yeroo zikrii gootu fi isaan qabamuu isiiti fi arraba qofaan ta’uudhabuun wal qabateeti. Yoo kun guutame, Rabbiin cubbuu isaa hunda haqa; mindaa isaa hunda isaaf kenna; kan hirdhatu akkaataa hirdhina kanaatini.

Afaan Oromo Faaydaa Zikrii

Afaan Oromoo Zikrii Sheeykhul Islaam Ibni Taymiyaan akkana jedhu: zikriin onneef akka bishaan qurxummiif barbaachisutti barbaachisa. Kanaaf qurxummiin yeroo bishaan irraa kophaa baatu haalli isaa akkam ta’a? Jaalala Rabbii, Isatti dhiheenya, sodaa fi tika Isaa qabaachuu, gara Isaatti tawbaa deebi’uu fi ibaadaa Isaa irratti gargaarsa argachuu irratti nama gargaara. Onnee irraa yaaddo fi dhiphina deemsisuun gammachuu argamsiisa; onneen jireenya gaarii, humnaa fi qulqullina akka qabaattu godha; Onnee keessa Uumamni hundi gara Rabbii kajeelu, waan Isa bira jiru fedhu. Rabbiin garuu isaan irraa uf ga’aa waan ta’eef isaanitti hin haajamu.

Kanaaf Rabbiin du’aa’ii gabroota Isaa irratti dirqama godhee jira. Rabbiin akkana jedha: (Nakadhaa isiniif awwaadhaa; isaan ibaadaa (du’aa’ii) kiyya irraa boonan salphatoota ta’aniitin jahannam seenuf jiru)-40:60 Nabiyyiin akkana jedhu: “Nama Rabbiin hin kadhanne Inni itti dallana.” (Ibni Maajah) Kana malees Rabbi yeroo gabrichi Isaa Isa kadhatu ni gammada. Namoota yeroo hunda Isa kadhatan ni jaalata; gara ofiittis isaan dhiheessa. Sahaabonni nabiyyii kana waan hubataniif waan dhiqqaa fi guddallee Isa kadhachuu irraa duubatti hin jedhan ture. Waan tokkos uumama irraa hin kadhatan ture. Kunis hariiroo isaan Gooftaa isaanii wajjin qabanii fi walitti dhiheenya isaanii cimaa irraayi. Rabbiin akkana jedha: (Yoo gabrichi kiyya narraa si gaafate, ani itti dhihoodha jedhiin).2:186

Du’aa’in Rabbiin biratti sadarkaa guddaa qaba

zikri afaan oromoo pdf

Afaan Oromoo Zikrii Wanti Rabbiin irratti isarra iddoo qabu hin jiru. Du’aain qadaa’a Rabbillee ni deebisa. Yoo ulaagaaleen isaa guutamanii fi wantoonni fudhatama isa dhabsiisan hin jiraanne, Rabbiin du’aa’ii nama Isa kadhatee hunda isaaf dhaga’a. Kunis nama Isa kadhateef waan sadan nabiyyiin ibsan keessaa tokko isaaf kenna.

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame